Liên hệ với VERP.VN

Một số doanh nghiệp lớn ở Việt nam đã áp dụng ERP từ nhiều thập niên bằng các giải pháp của Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trong ngành sản xuất tiếp cận giải pháp ERP còn hạn chế do tính tương thích với quy trình hoạt động, cũng như chi phí quá cao. Do vậy chúng tôi đã phát triển giải pháp quản trị doanh nghiệp VERP theo cách tiếp cận “đo ni đóng giầy” để phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam