MODULE NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

Công tác nhân sự và tiền lương thông thường chiếm nhiều thời gian và áp lực về tiến độ. Giờ đây khi mọi số liệu về con người và hoạt động sản xuất đều được ghi nhận và tính toán theo thời gian thực, việc tính lương và quản lý nhân sự trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Giải pháp chi tiết
Hoạch định nhận sự
Quản lý tuyển dụng, đào tạo
Quản lý hố sơ nhân sự (Tên, Liên hệ, Bằng cấp …)
Quản lý lương
Quản lý bảo hiểm, phúc lợi
Các báo cáo liên quan